Get Adobe Flash player

Ki van jelen?

Oldalainkat 17 vendég és 0 tag böngészi

Könyvtárhasználati szabályzat

Nyitvatartás:

HÉTFŐ:

9-12

13-17

KEDD:

SZÜNNAP

SZERDA:

9-12

13-17

CSÜTÖRTÖK:

9-12

13-17

PÉNTEK:

9-12

13-17

SZOMBAT:

9-12

 

Beiratkozás

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazo­lá­sa mellett minden magyar és külföldi állampolgár. Beiratkozáskor az olvasó személyi iga­zol­ványával, útlevelével, vagy jogosítványával és lakcímkártyájával igazolja sze­mély­azonosságát. Az 5–15 éves korosztály számára elsősorban a gyermekkönyvtár haszná­la­tát javasoljuk, de minden beiratkozott olvasó számára hozzáférhető a könyvtár valamennyi dokumentuma. A tagsági viszony egy évre, azaz a beiratkozástól, megújítástól számított 365 napra szól. (Amennyi­ben az olvasónak tartozása van, a tagsági viszony megszűnése után a tartozás továbbra is fennáll, az csak a Ptk. 1959. évi IV. törvény 324. §-a alapján évül el.) A könyvtár a sze­mélyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására.

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerébe rögzíti. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. A beiratkozásnál az olvasó, látogató tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól.

Az olvasójegy a beiratkozási díj befizetését követő 365 napig érvényes. Az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható. Tulajdonosa jogosult a könyvtári dokumentumok kölcsönzésére, könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Az olvasójegyet a kölcsönzésnél át kell adni az igénybe vett részleg könyvtárosának.

A gyermekkönyvtárba minden óvodás és általános korú gyermek beiratkozhat, (14 éves korig a beiratkozás szülői engedélyhez kötött, személyi lap kitöltésével). A Barcsi Városi Könyvtár részlegeként működő gyermekkönyvtárra ugyanazok a kölcsönzési szabályok vonatkoznak, mint a felnőtt-kölcsönzőre és olvasóra.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások

  • könyvtárlátogatás
  • könyvtári rendezvényeken való részvétel
  • elektronikus állományfeltáró eszközök használata
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza, nyugalmát tartósan zavarja.

Kölcsönzés

A kölcsönözhető könyvtári dokumentumok csak érvényes olvasójeggyel rendelkezők részére adhatók ki. Egyszerre kikölcsönözhető példányszámok: könyv, hanglemez, video dokumentum, hangoskönyv 8 db, folyóirat 10 db. Kölcsönzési határidő: könyv 4 hét, folyóirat és lemezmellékletei, hanglemez, video dokumentum, hangoskönyv 2 hét. A kölcsönzési határidő 2 alkalommal hosszabbítható, intervallum 28 nap (2x2hét).

A nem kölcsönözhető dokumentumokat (kézi- és segédkönyvtári anyag, helyismereti dokumentumok, bekötött újságok és folyóiratok) a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve igénybe vehetik a térítéses másolás lehetőségét. Indokolt esetben a könyvtáros mérlegelése alapján hétvégére kiadhatók. Ha az olvasó által keresett dokumentum, kölcsönzés alatt van, az előjegyezhető.

A könyvtárközi kölcsönzést könyvtárak és a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A küldő könyvtár esetenként kölcsönzési díjat kérhet, ennek összege a megrendelőt terheli. A könyvtárközi kölcsönzés útján eredetiben meg nem szerezhető művekről az olvasók kérésére a könyvtár másolatot készít, illetve készíttet. Ennek költségei, valamint az eredetiben kért dokumentumok postaköltsége szintén a megrendelőt terhelik. A könyv­tár­közi kölcsönzésben igénybe vett dokumentumokra a kölcsönzés szabályai az irányadók.

Más könyvtárak részére a Barcsi Városi Könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. A könyvtári feldolgozó, tájékoztató, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő bekötött időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a tájékoztató könyvtáros véleményezése alapján megtagadható. A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. Indokolt esetben ez az idő csökkenthető, vagy növelhető.

Kártérítés

Kártérítést fizet az olvasó, ha az általa kikölcsönzött dokumentumot elveszítette vagy könyvtári használatra alkalmatlanná tette.

A kártérítés formái és fizetési kötelezettsége:

  1. 1.A dokumentum pótlása ugyanazzal a dokumentummal.
  2. 2.A dokumentum pótlása könyvtári használatra alkalmas másolattal.
  3. 3.Kártérítés fizetése:

Védett dokumentum (1900 előtt megjelent könyvek) esetén a dokumentum könyvtári gyűjteményi értéke (egyedi elbírálás alapján).

Korlátozás alá nem eső dokumentumok esetén a kártérítés összege:

            Könyv: 1992 előtt kiadott könyvek egységesen 800.- Ft

            1992-1996 évben kiadott könyvek egységesen 1000.- Ft

            1997-től a könyv jelenlegi beszerzési ára vagy a fénymásolat és a spirálozás költsége

        Folyóirat: vagy az eredeti folyóiratszám, vagy a folyóirat jelenlegi beszerzési árának     kétszerese.

Térítési díjak

Beiratkozási díj

Önálló keresettel rendelkezőknek 1200 Ft

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak 600 Ft

Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak 600 Ft

A 16. életévüket be nem töltött, valamint a 70. életévüket betöltött olvasók az 1997. évi CXL. törvény 56 § (6) bekezdése értelmében mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

A kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Késedelmi díj

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat számol fel, melynek mértékét a felszólítók postai költségei is befolyásolják

  • Gyermekrészleg: 14 nap után 100,- Ft - 21 nap után 200,- Ft - 28 nap után 500,- Ft.
  • Felnőtt olvasószolgálat: 14 nap után 100,- Ft - 21 nap után 200,- Ft - 28 nap után 500,- Ft.

Kölcsönzési díj

  • Hangoskönyv, zenei CD, DVD 2 hétre100,- Ft/db 

Másolási díjak

A könyvtári és egyéb dokumentumokról vagy azok egyes részeiről kívánságra a könyvtár, térítés ellenében másolatot készít.

Fénymásolás/nyomtatás: fekete-fehér A4 - 20 Ft/oldal - fekete-fehér A3 - 30 Ft/oldal -

színes A4 - 200 Ft/oldal - színes A3 - 400 Ft/oldal

Telefax küldése: 1. oldal: 400 Ft/lap - minden további oldal: 300 Ft/lap – fogadás: 250 Ft/lap

Laminálás A4 méretben 200 Ft/lap

Számítógép és internet használat

A könyvtárban a számítógépes szolgáltatást a 16 éven aluliak térítésmentesen vehetik igénybe.

16 éven felüli látogatók számára a számítógép használata:100 Ft/60 perc, illetve 50 Ft/30 perc.

Tájékoztatás, szaktájékoztatás, irodalomkutatás

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást a könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben, az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben, az elektronikus katalógus, az intézmény által megvásárolt, előfizetett, vagy készített adatbázisok, tájékoztatási segédletek segítségével, az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes

A könyvtár teljes dokumentumállományából, köz­hasz­nú információs adatbázisaiból általános és szakjellegű tájékoztatást biztosít, amely sze­mé­lyesen, hagyományos vagy elektronikus levélben, illetve telefonon kérhető. A tájékoztató szol­gálat, kérésre irodalomkutatást végez, melynek eredményéről a felhasználót értesíti. A kutatás eredményét a könyvtár a későbbi tájékoztató munkában hasznosítja.

A Barcsi Városi Könyvtár ezen szabályzata minden könyvtárhasználó számára kötelező, az azt súlyosan megszegőktől a kölcsönzési és látogatói jog megvonható.

 A könyvtárhasználat feltételeinek meghatározása, módosítása a vonatkozó 1997. évi CXL. törvény figyelembevétele mellett az intézmény fenntartójának, Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jogköre.